Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quang Châu lần thứ XXVII, Nhiệm kỳ 2022-2027

Đoàn thanh niên trường MN Quang Châu tham gia đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quang Châu lần thứ XXVII, Nhiệm kỳ 2022-2027