Tổ chuyên môn 3-4 tuổi trường mn quang châu sinh hoạt chuyên môn tháng 9/2021

 

1 số hình ảnh sinh hoạt chuyên môn tổ 3-4 tuổi

lớp 3-4 t A5
Lớp 3-4 T A6
Lớp 3-4 TA5
LỚP 3-4T A7
Lớp 3-4 T A 2
Nhãn