Tổ MN nhóm 4-5 tuổi trường m quang châu sinh hoạt chuyên môn 9/2021

Hình ảnh sinh hoạt chuyên môn tổ MG 4-5 tuổi

Lớp 4-5 T A1
Lớp 4-5 t A2
Lớp 4-5 t A3
Lớp 4-5 tuổi A5