Ngày 1/10/2021 trương MN Quang Châu tổ chức hội nghị CBCC, VC năm học 2021-2022

Tập thể CBGV, NV trường MN Quang Châu họp hội nghị CCVC. Hội nghị đã thông qua các bản báo cáo tổng kết và phương hướng năm học 2021-2022; báo cáo ban thanh tra nhân dân;báo cáo tài chính; báo cáo công đoàn; quy chế thi đua...

Tất cả cùng nêu ý kiến nhận xét và đăng ký thi đua 

tặng khen thưởng cho gv

Đ/C Vũ Hương báo cáo ban thanh tra nhân dân